Politie opleidingen
  Trainingen     Referenties     Open inschrijving     Contact  
Algemeen
BOA
Documentherkenning
GPS
Pitbull
Verdovende middelen
Visserijwet
Workshop HOVJ
Recherche
Verkeer
Algemeen:
Startpagina

Workshop HOVJ

Hulp Officier van Justitie

De toenemende druk op de deskundigheid en daarmee de kwaliteitseisen van de hulpofficier van justitie in zijn dagelijkse praktijk maakt het noodzakelijk om de kennis – en daarmee het inzicht in diens taak en functie te belichten. Kenmerkend voor het werk van de hulpofficier van justitie is dat hij veelal wordt geconfronteerd met in mindere of meerdere complexe zaken die anderen op zijn of haar bord leggen. De weergave van een gebeurtenis verkrijgt hij/zij daarmee uit de tweede hand. Cruciaal daarbij is dat hij/zij over het gereedschap beschikt om in een gebeurtenis te kunnen beslissen. Daarbij gaat het om vaardigheden in de rechtstoepassing en om vaardigheden om rechtvaardig te kunnen optreden.

Hoofddoelstellingen
De workshop is gericht op de reeds praktiserende hulpofficier van justitie, alsmede op hen die in de (nabije) toekomst middels zelfstudie en mogelijk met een mentor / coach- hulpofficier van justitie, zich oriënteren in de praktijk. De workshop is tevens als voorbereiding gericht op de leeropdrachten die deel uitmaken van het te doorlopen proces om het certificaat hulpofficier van justitie te behalen.

Doel
De workshop/themadag heeft tot doel om de kennis en vaardigheden van de hulpofficier van justitie te belichten op
. Wet- en regelgeving
. Het Openbaar Ministerie
. De Rechter Commissaris
. De advocatuur

Inhoud
In de ochtend kan een inleiding worden gegeven door de Rechter Commissaris of een officier van justitie (advocaat) met eventueel als thema het verhoor van getuigen door de politie met betrekking tot gewone getuigen gevolgd door het verhoor van getuigen door de Rechter Commissaris.
. Anonieme getuigen
. Beperkt anonieme getuigen
. Bedreigde getuigen.

Daarna zullen de aanwezigen in groepen worden verdeeld met een opdracht/ zaak om deze per groep te analyseren en na de uitwerking te presenteren waarbij per groep de uit de zaak/casus gehaalde thema’s worden belicht en wat in de zaak hun beslissingen zijn. Eén en ander onder leiding van de tactisch/juridisch docent.

Thema's
De thema’s die aan de hand van de uitgewerkte casus aan de orde komen zijn als volgt:
. Het vermogen om een gebeurtenis te analyseren, met gebruikmaking van wet-en regelgeving. Bevoegdheden. Materieel strafrecht /strafvordering/ jurisprudentieen de rechtsbeginselen.
. Inzicht in de maatschappelijke processen , zodat zijn/haar beoordeling een goede afweging krijgt naar het individu.
. Het vermogen om zijn/haar beslissingen professioneel te effectueren in de voor hem/haar geplaatste dilemma's
. Hij/zij zorgt voor draagvlak van de beslissingen naar de verschillende partijen waarbij de juiste motivatie wordt geformuleerd naar de betrokken partijen.

De workshop wordt vervolgd door de presentatie en inhoudelijke discussie met betrekking tot de uitgewerkte zaak. Daarmee wordt verder ingegaan op de basis bevoegdheden en de bevoegdheden met betrekking tot de Wet Buitengewone Opsporingsbevoegdheden.


SUBDOELSTELLINGEN:

1.
Door het aanbieden van een 25 vragen toets kunnen de deelnemers aan de workshop zich vooraf op zelfkennis te toetsen. (Deze toets zal moet ongeveer twee weken voor de workshop aan hen worden toegezonden)

2.
Aan de hand van de gemaakt toets zullen op de workshop de antwoorden worden besproken en kan aan de hand daarvan dieper op de regelgeving van wet – en recht worden ingegaan.

3.
Het thema over het verhoor van de getuigen, alsmede de wet – en regelgeving omtrent de getuige en de wet getuigenbescherming maakt dat de hulpofficier van justitie inzicht krijgt in het hoe om te gaan met de getuige in al z’n facetten.
( Een inleiding hierover kan worden gedaan door een gastspreker)

4.
De deelnemers zullen op een bepaald moment in groepen worden verdeeld en zal er een praktijk-casus worden uitgereikt. De bedoeling is om deze casus per groep uit te werken.
Daarna zal er per groep een woordvoerder een toelichting geven op de door hen genomen beslissingen.5.
Behandeling van de uitgewerkte casuïstiek en het uitreiken van de juiste beoordelings moment en de te nemen beslissingen. In deze casuïstiek komt de “Buitengewone Opsporingsmethoden “ruimschoots aan de orde.

6.
Beantwoorden van vragen.

7.
Evaluatie van de workshop – en afsluiting.


Printerversie